Ważne linki

Strony internetowe administracji państwowej
www.statnisprava.cz
www.portal.gov.cz

Rada Ministrów Republiki Czeskiej
(VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY)
www.vlada.cz

Ministerstwo Przemysłu i Handlu
(MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU)
www.mpo.cz

Ewidencja działalności gospodarczej
(REGISTR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ)
www.zivnostenskyrejstrik.cz

Czeska Inspekcja Handlowa
(ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE)
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
www.coi.cz

Urząd Ochrony Konkurencji
(ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE)
tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno
(organ właściwy w sprawie zamówień publicznych)
www.compet.cz

Ministerstwo Rolnictwa
(MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ)
www.mze.cz

Główny Inspektor Sanitarny
(HLAVNÍ HYGIENIK)
Palackého nám. 4, 120 00 Praha 2
(organ właściwy w sprawie suplementów diet, lekarstw itp.)
www.mzcr.cz

Państwowy Urząd Weterynaryjny Republiki Czeskiej
(STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY)
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
www.svscr.cz

Państwowa Inspekcja Rolna i Żywnościowa
(STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE)
Květná 15, 603 00 Brno
(jakość żywności, oznakowanie artykułów spożywczych)
www.szpi.gov.cz

Ministerstwo Sprawiedliwości
(MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI)
www.justice.cz
Rejestr handlowy (Obchodní rejstřík) www.czechpoint.cz
Rejestr karny (Rejstřík trestů)
Rejestr firm upadłych (Evidence úpadců)
Rejestr biegłych i tłumaczy (Evidence znalců a tlumočníků)
Rejestr firm niewypłacalnych (Insolvenční rejstřík)
Ministerstwo Transportu
(MINISTERSTVO DOPRAVY)
www.mdcr.cz

Ministerstwo Finansów
(MINISTERSTVO FINANCÍ)
www.mfcr.cz
Ministerstwo Kultury
(MINISTERSTVO KULTURY)
www.mkcr.cz
Ministerstwo Obrony
(MINISTERSTVO OBRANY)
www.army.cz
Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych
(MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ)
www.mpsv.cz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
(MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ)
www.mmr.cz
Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego
(MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY)
www.msmt.cz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
(MINISTERSTVO VNITRA)
www.mvcr.cz
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ)
www.mzv.cz
Ministerstwo Zdrowia
(MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ)
www.mzcr.cz
Ministerstvo Środowiska Naturalnego
(MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)
www.mzp.cz

Czeski Bank Narodowy
(ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA)
www.cnb.cz

Czeski Urząd Statystyczny
(ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD)
www.czso.cz

CzechTrade
www.czechtrade.cz
www.businessinfo.cz

CzechInvest
www.czechinvest.cz

Organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego
Czesko-Polska Izba Handlowa
(ČESKO-POLSKÁ OBCHODNÍ KOMORA)
Janáčkova 10, 702 00 OSTRAVA
tel. +420 596 612 230,
fax +420 596 612 231,
e-mail: cpok@opolsku.cz
www.opolsku.cz

Izba Gospodarcza Republiki Czeskiej
(HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY)
Freyova 27, 190 00 PRAHA 9
tel. +420 296 641 111
e-mail: office@komora.cz

www.komora.cz

Związek Handlu i Ruchu Turystycznego RCz
(SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR)
www.socr.cz
 

Związek Przemysłu i Transportu RCz
(SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR)
www.spcr.cz

Związek Przedsiębiorów Budowlanych RCz
(SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR)
www.sps.cz

Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw RCz
(UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR)
www.sme-union.cz

Czeska Izba Adwokacka
(ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA)
www.cak.cz

Izba Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej
(KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY)
www.kdpcr.cz

Informacje ogólne
www.czech.cz
www.czechtourism.cz

Katalogi podmiotów gospodarczych
www.inform.cz
www.firmy.cz
www.kompass.cz
www.abc.cz

Akty prawne
www.onlinedata.cz

Giełdy towarowe

Giełda Towarowa Praha (Komoditní burza Praha)
www.kbp.cz

Giełda Roślinna Brno (Plodinová burza Brno)
www.pbb.cz

Giełda Handlowa Hradec Králové (Obchodní burza Hradec Králové)
www.obhk.cz

Przeglądarki internetowe
www.seznam.cz
www.atlas.cz
www.centrum.cz
www.caramba.cz
www.aktualne.cz
www.google.cz

Informacje prasowe
www.ctk.cz
www.ihned.cz
www.idnes.cz
www.lidovky.cz
www.novinky.cz
 


 

Budowa podstrony internetowej współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 
Serwis wykonany przez Optimal